Podstawowe informacje o projekcie

Podstawowe informacje o projekcie „Razem Blisko Krakowa - zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego”

Jakie środki?

Dofinansowanie w wysokości 2,23 mln zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz środków krajowych.
Wkład własny partnerów projektu 0,39 mln zł.

Kto otrzymał dofinansowanie?
Jest to projekt, w którym bierze udział 10 partnerów.
Partnerzy biorący udział finansowy w projekcie: Skawina – lider projektu, gminy: Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne oraz Powiat Krakowski.
Partnerzy niebiorący udziału finansowego w projekcie: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Galicyjska Izba Gospodarcza, Podkrakowska Izba Gospodarcza oraz Lokalna Grupa Działania „Blisko Krakowa”.

Projekt jest jednym z 15 dofinansowanych projektów w całym kraju.


Jaki jest termin realizacji projektu?

2014 r. -2015 r.

Kto skorzysta na projekcie?

Mieszkańcy gmin: Skawina, Czernichów, Mogilany, Liszki i Świątniki Górne (czyli mieszkańcy Obszaru Funkcjonalnego Blisko Krakowa).

Jakie są główne cele projektu?

- Zacieśnienie współpracy pomiędzy gminami w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów, jakie występują na terenie ww. gmin.
- Doskonalenie mechanizmów współpracy pomiędzy gminami, a sektorem biznesowym, naukowym i społecznym.
- Przygotowanie dokumentów niezbędnych do efektywnego ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE w ramach budżetu 2014 -2020 (strategie, dokumenty techniczne).
Jakie są główne działania w projekcie?
a) Przeprowadzenie szeregu działań, w tym badań, analiz i spotkań, które pozwolą przygotować strategię, w której zostaną opisane główne kierunki rozwoju pięciu ww. gmin.
b) Przygotowanie szczegółowych strategii rozwoju, w następujących obszarach tematycznych:
- edukacja i rynek pracy,
- rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
- ochrona środowiska i rekreacja.
c) Przygotowanie dokumentacji technicznej dla projektów, które zostaną określone w strategiach.
Wstępnie planuje się przygotowanie następujących dokumentów:
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa i techniczna wraz z uzgodnieniami dot. kanalizacji i oczyszczania ścieków na terenie obszaru funkcjonalnego;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa i techniczna wraz z uzgodnieniami dot. wodociągów i urządzeń melioracji wodnej na terenie obszaru funkcjonalnego;
- dokumentacja projektowo-kosztorysowa i techniczna dot. zagospodarowania terenów na cele rekreacyjne i turystyczne na obszarze funkcjonalnym, w tym projekty rewitalizacyjne;
- audyt systemów oświatowych JST w kontekście potrzeb gospodarki i rynku pracy na obszarze funkcjonalnym;
- dokument dotyczący analizy wykonalności tworzenia przyzakładowych szkół zawodowych i klas patronackich na terenie obszaru funkcjonalnego;
- dokumentacja służąca budowaniu narzędzia informatycznego, gromadzącego dane do analiz społeczno-gospodarczych obszaru funkcjonalnego;
- dokumentacja służąca rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego, w tym: interaktywna mapa NGO, procedura dialogu i konsultacji społecznych, zasady współpracy z NGO;
- projekt materiałów merytorycznych i edukacyjnych, dot. dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na obszarze partnerstwa;
- dokument programu usuwania azbestu z terenu obszaru funkcjonalnego.

.Projekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.