Efekty projektu

Porozumienie o współpracy (kontynuacja współpracy)

Prezentacja podsumowująca projekt

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OBSZARU FUNKCJONALNEGO „BLISKO KRAKOWA”

zał. 1 Analiza SWOT

zał. 2 Raport z badania potrzeb i preferencji mieszkańców w zakresie polityki rozwoju Obszaru Funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

zał. 3 Raport diagnostyczny

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

zał. 1 Raport diagnostyczny

zał. 2. Bilans kompetencji dla obszaru funkcjonalnego „Blisko Krakowa”

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU OFERTY CZASU WOLNEGO

zał. 1 Raport diagnostyczny do strategii

ZINTEGROWANY PROGRAM AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE FUNKCJONALNYM „BLISKO KRAKOWA”

zał. 1 Raport diagnostyczny z analizy statystycznej

Dokumenty powiązane:

Procedura dialogu i konsultacji społecznych

Zasady współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych

Dokumentacja projektowa i koncepcyjna dla następujących przedsięwzięć:

 1. Opracowanie koncepcji poprawy zaopatrzenia w wodę terenu Gminy Liszki.
 2. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Mogilany cz. Wschodnia.    
 3. Opracowanie dokumentacji projektowych dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mogilany: 1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Gaju
 4. Opracowanie dokumentacji projektowych dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mogilany: 2. Szkoła Podstawowa im. Świętej Jadwigi Królowej w Lusinie
 5. Opracowanie dokumentacji projektowych dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mogilany: 3. Szkoła Podstawowa im. Świętej Faustyny Kowalskiej we Włosani
 6. Opracowanie dokumentacji projektowych dla termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Mogilany: 4. Gminny Ośrodek Kultury w Mogilanach
 7. Opracowanie dokumentacji projektowej głębokiej modernizacji energetycznej budynków wraz z wykorzystaniem instalacji OZE dla budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Rybnej
 8. Opracowanie dokumentacji projektowej głębokiej modernizacji energetycznej budynków wraz wykorzystaniem instalacji OZE dla budynków Zespołu Placówek Oświatowych w Wołowicach          
 9. Opracowanie dokumentacji projektowej głębokiej modernizacji energetycznej budynków wraz wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Przedszkola Samorządowego w Wołowicach
 10. Opracowanie dokumentacji projektowej głębokiej modernizacji energetycznej budynków wraz wykorzystaniem instalacji OZE dla budynku Wielofunkcyjnego w Czernichowie
 11. Opracowanie dokumentacji projektowej budowy elektrowni fotowoltaicznej w Gminie Czernichów przy obiekcie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wołowice
 12. Opracowanie studialno-koncepcyjne w zakresie terenów inwestycyjnych (stref gospodarczych) w Skawinie
 13. Wykonanie dokumentacji koncepcyjnej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Gminie Liszki
 14. Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Skawiny i aktualizacja Planów Odnowy Miejscowości dla 16 sołectw Gminy Skawina.
 15. Opracowanie dokumentacji programowo-koncepcyjnych dla zadania pn. Rewitalizacja Czernichowa – odnowa obszaru wiejskiego, Gmina CzernichówProjekt dofinansowany z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych.